งานวิจัย
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
ix, 314 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
229 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ช) 128 หน้า ; 29 ซม.
งานวิจัย
ฉ, 162 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
ค, 156 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
งานวิจัย
ก, 268 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ตารางประกอบ
    สิ่งพิมพ์ สกศ. 75/2548
สิ่งพิมพ์ สกศ. 75/2548