หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

คำไทย / 2532

หนังสือทั่วไป
89 หน้า ; 24 ซม.
นวนิยาย
208 หน้า : ภาพประกอบสี