สารนิพนธ์
323 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ ทำมต้องสนใจสงครามเย็น
  • บทที่ 2 ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์สงครามเย็นของสหรัฐอเมริกา
  • บทที่ 3 ประเทศไทยกับสงครามอินโดจีนคร้ังที่ 2
  • บทที่ 4 ประทเศไทยกับปัญหากัมพูชา
  • บทที่ 5 การต่างประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสงครามเย็น
  • บทที่ 6 บทสรุปและสิ่งท้าทายในยุคหลังสงครามเย็น
หนังสือทั่วไป
(14), 176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบ
    ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย