สารนิพนธ์
ซ, 110 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.