ดุษฎีนิพนธ์
ก-ฐ, 252 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือทั่วไป
(9), 324 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยววิทยาศาสตร์
 • บทที่ 3 ธรรมชาติของพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 4 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
 • บทที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
 • บทที่ 6 เปรียบเทียบความสอดคล้องกันพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
 • บทที่ 7 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ในมุมมองของนักวิชาการ
 • บทที่ 8 ความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน
หนังสือทั่วไป
140 หน้า