Search results

3 results in 0.03s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์
 • การทดสอบ การวัดผล และการประเมินผล
 • ธรรมชาติของแบบสอบผลสัมฤทธิ์
 • แนวคิดการวัดของแบบสอบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ และอิงปริเขต
 • การตีความหมายของคะแนนที่ได้จากแบบสอบ
 • ตอนที่ 2 คุณภาพของแบบสอบผลสัมฤทธิ์
 • ความเที่ยงของแบบ
 • ความตรงของแบบสอบ
 • การวิเคราะห์รายข้อ ตามแนวทฤษฎีการทดสอบแบบประเพณีนิยม
 • การวิเคราะห์รายข้อตามแนวทฤษฎีการตอบสนองข้อกระทง
 • ตอนที่ 3 การสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์
 • การวางแผนการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์
 • วัตถุประสงค์แบบสอบตามลำดับขั้นตอนของการเรียนรู้
 • การสร้างแบบสอบปรนัย
 • การสร้างแบบสอบความเรียง