การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ตามแนวพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีพุทธทาสภิกขุ

ผู้แต่ง
พระราชันย์ อุฏฺฐานรโต (หมั่นการ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ร431ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 144 หน้า ; 30 ซม.