การนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Dhammain Performing Duties of Local Office Staff : A Case Study of Suwannaphum District,Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
วชิรพงษ์ พลตื้อ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ว145ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 103 หน้า ; 30 ซม.