การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอหนองสองห้อง THE PEOPLE'S PARTICIPATION IN MANAGEMENT OF TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATION : A CASE STUDY OF NONGSONGHONG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE

ผู้แต่ง
วิชธวัฒน์ เจริญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.84 ว537ก 2550 2550
พิมพ์ลักษณ์
2550
Physical description
(ก-ซ)90 หน้า