การมีส่วนร่วมของพลเมืองในกิจกรรมการเมืองการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีพลเมืองตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = THE PARTICIPATION OF CITIZENS IN LOCAL POLITICAL AND ADMINISTRATION ACTIVITIES : A CASE STUDY AT TAMBON NUA MUEANG, NUA MUEANG DISTRICT, ROI-ET PROVINCE /

ผู้แต่ง
ไชยวัฒน์ เฉวียงวาศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.04 ช912ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฉ) 87 หน้า ; 30 ซม.