การประยุกต์ใช้หลักธรรมในชีวิตประจำวันของข้าราชการครู ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส = AN APPLICATION OF KHAMMA PRINCIPLE IN DAILY LIFE OF GOVERNMENT TEACHER, JANAE SUB-DISTRICT, JANAE DISTRICT, NARATHIWAY PROVINCE /

ผู้แต่ง
ชนินทร์ สาโรจน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ช154ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฌ) 140 หน้า ; 30 ซม.