การนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = AN APPLICATION OF THE FOUR PATHS OF ACCOMPLISHMENT TO DUTY WORK OF OFFICEALS IN PROVINCEIAL ELECTRICITY AUTHORITY PHUNPIN DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE /

ผู้แต่ง
สุรพล บุญสินธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551