การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = A CASE STUDY OF THE EDUCATIONAL MANAGEMENT FOR EDUCATINALLY DEPRIVIED CHILDREN AT BAN TONGKAY SCHOOL, NONGKWAI SUB-DISTRTICT, HANGDONG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE /

ผู้แต่ง
พระณัฐชานนท์ อาภสฺสโร (อารี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551