การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบ้านตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = A CASE STUDY OF THE EDUCATIONAL MANAGEMENT FOR EDUCATINALLY DEPRIVIED CHILDREN AT BAN TONGKAY SCHOOL, NONGKWAI SUB-DISTRTICT, HANGDONG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE /

ผู้แต่ง
พระณัฐชานนท์ อาภสฺสโร (อารี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.9 ณ261ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ญ) 239 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.