แนวทางการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในบริบทแห่งสังคมไทยยุคปัจจุบัน = EDUCATION ADMINISTRATIN APPROACH OF THAI SANGHA IN CONTEXT OF MODERN THAI SOCIETY /

ผู้แต่ง
พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (ยศขุน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552