ประสิทธิผลในการให้บริการแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอคลองขุง จังหวัดกำแพงเพชร = THE EFFICIENCY IN SERVICES OF ADMINISTRATIVE OFFICERS : A CASE STUDY OF KHLONGKHLUNG DISTRICT, KAMPHAENGPHET PROVINCE

ผู้แต่ง
พระมหาสายยัณย์ ฐิตมโน (ธัญญผล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 331.793 ส665ป 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ซ), 163 หน้า ; 30 ซม.