กระบวนการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 = THE BUDDHIST TEACHING PROCESS OF THE MONK TEACHERS : A CASE STUDY OF SCHOOL UNDER TH EOFFICE OF CHIANG MAI EDUCATIONAL AREA 2 /

ผู้แต่ง
พระกิตติพงษ์ กิตฺริโสภโณ (วงศ์สถาน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 373.21 ก674ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฎ), 102 หน้า ; 30 ซม.