ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ เล่ม 11 สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส ปาฏิกวคฺคปาลิ ปาลิวิโสธกตฺเถเรหิ วิโสธิตา

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3182 ส691ท 2549 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549
Physical description
422หน้า