การนำหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตของสมาชิกผู้เข้าอบรมจิตภาวนาที่ศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรม วัดเสนหา พ.ศ. 2548 = Utilizing Gharavasa Dhamma in Daily Life of the meditation Members at Buddhadhamma Supporting Center in Wat Saneha, Nakonpathom Province, B.E. 2548 /

ผู้แต่ง
พระครูสุนทรธรรมโสภณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3144 ส788ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 123 หน้า ; 30 ซม.