การนำจักร 4 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาภาคสมทบในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2547 = The Complementation of Chakka 4 to Leading Everyday Life of Intensive Course Students in Mahamakut Buddhist University Roi-Et Campus Academic Year 2547 /

ผู้แต่ง
ธงชัย เจริญนนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 294.3144 ธ117ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
95 หน้า ; 30 ซม.