การดำเนินงานของประชาชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพพ.) ในเขตพื้นที่อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น = People's Implementation According to Potential Development Project of Villages and Communities According to the Philosophy of Sufficiency Economy, Phuphaman District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
นภาพร อ่อนอภัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 303.44 น197ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต), 131 หน้า ; 30 ซม.