การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม = The Good Governance of Local Administrative Organization : A Case Study of Hua Kwuang Sub-District Municipality, Kosum Phisai District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
ชัยพร เขิมขันธ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.8 ช395ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 128 หน้า ; 30 ซม.