เอเชียปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552 : กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในเอเชียหลัง 1991

ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.950 อ777อ 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
217 หน้า : ภาพประกอบ