การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = PEOPLE'S PARTICIPATION IN REFUSES DISPOSAL MANAGEMENT : A CASE STUDY OF ROI ET MUNICIPALITY, ROI ET PROVINCE /

ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ ธนานันต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.728 ป414ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ), 132 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.