การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Guardians' Participation in Preschool Children Educational Management of Private Schools, Saraphi District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ชฎาพร ปราโมทย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1