ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 = Teachers' Satisfaction of Primmary Educational Schools under Supervision of Secondery Educational Service Area Office 32

ผู้แต่ง
สุวรรณี ดวงจำปา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส875ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 110 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.