คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูสายผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 = The Desirable Features pf School Adminstrators along with Views of Teaching Staff Quality Education Natwork under Supervision of the Office of Roi-et Primary Educational Service Area 2

ผู้แต่ง
มนเทียน เกณทวี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ม-ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 140 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.