ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 = The Teacher's Satisfaction toward School Administration in Primary Educational School under Supervision of the Buriram Primary Educational Service Office Area 3 /

ผู้แต่ง
สุภาวดี บุญถึง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ส839ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 118 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.