การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 = Administrating along with good governance in basic education institutes under secondary educational service area office 30

ผู้แต่ง
เอนก ชำนาญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 อ-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 140 หน้า ; 30 ซม.