การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 = Undertaking prevention and drug problem-solving in school under secondary education service office 25 /

ผู้แต่ง
สุจิตรา น้อยศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.285 ส753ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 181 หน้า ; 30 ซม.