การนำหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม = Application of principles of household conducts to duty performance of Tambon nong Rua administration organization, Na Chuek district, Maha Sarakham province /

ผู้แต่ง
พระหนูเผือก สิริปญฺโญ (ปินะถา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ห-ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ), 133 หน้า ; 30 ซม.