การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ = Citizens' Participation in Local Development : A Case Study of Tambon Ya Plong Administration Organization, Mueang District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
พระสุทธิ สุทฺธิปภาโส (ชัยนาม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ส773ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 129 หนน้า : ตาราง ; 30 ซม.