การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Performance According to Eight Basic Virtues of Novices, Way Sa Riang Pariyattidhamma School, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระวิเศษินทร์ วิเสสโต (แผ้วศรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1