ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกับการบริหารงบประมาณในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ = The Relationship Between Administrating Along with Good Governance of School Administrators and Budget School Under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization

ผู้แต่ง
ฉลาด อนงค์ศิลป์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ฉ165ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 179 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.