ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ตามทัศนะของประชาชนในเขตพื้นนที่เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting Decision-Making in Election of the Mayor of Rim Nuea Sub-District Municipality According to People's Attitude in Rim Nuea Sub-District Municipality, Mae Rim, District Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วรนุช คำภีระ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1