การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมของการปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = People' s Participation in Supporting Moral Virtues of Local Administration : A Case Study of Suthep Sub-District Municipality, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระบรรเจิด กิตฺติสาโร (วงค์สุโท)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.042 บ153ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฑ), 103 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.