การนำหลักสัปปุริสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง = An Application of suppurisadhamma principle in duty performance of staffs in municipality under Mueng district, Phattalung Province /

ผู้แต่ง
พระสมุห์อุทัย สนฺติสุโข (สุขน่วม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 อ821ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ธ), 198 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.