ทัศนคติในการนำหลักอริยสัจ 4 ไปใช้ในการดำเนินชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 = Attitude In Using The FourNoble Truths In Living A Life : A Case Study Of Matthayom 4 Students Phra Pariyattidhamma School For General Education, Group 3

ผู้แต่ง
พระอุทัย อํสุกาโร (ศรียะพงษ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 อ819ท 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ), 173 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.