ความคิดเห็นของสามเณรที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรี = The Opinions of Novices towards Management in General Education in Pariyattidhamma School, Chonburi Province /

ผู้แต่ง
พระมหาเกษม ปญฺญาวโร (เบียดนอก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ก785ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ด), 185 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.