ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของวัดในด้านการศึกษาสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม = People's Opinion on the Role of Temple in Educational Support : A Case Study of Wat Banglen, Banglen Sub-District, Banglen District, Nakhonpathom Province /

ผู้แต่ง
พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร เขมวโร/สุนทรวิภาค)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ก783ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ) 126 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.