ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Teachers' opinions on secondary school administration at Xaiburi, Lao People Democratic Republic /

ผู้แต่ง
พระคำดี ปญฺญาทิโป (สีสุทร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.2 ค351ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 152 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.