ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Guardians' opinions towards preschool children educational management, Chiang Mai Kindergarten School, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
มาโนช นันทา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1