การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 = Budget Administration in Basic Educational Institutes Under Secondary Educational Service Area Office 25

ผู้แต่ง
มัณฑนกร พูนขุนเทศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.206 ม-ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 113 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.