การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องโยนิโสมนสิการในพุทธปรัชญาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะกรณีวิธีคิดแบบอริยสัจ = An Analytical Study of the Yonisomanasikara in Theravada Buddhist Philosophy : A Case Study of Method Consider in Ariyasacca /

ผู้แต่ง
พระมหาภูริทัต โชติปญฺโณ (ศรีอร่าม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ภ681ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช), 128 หน้า ; 30 ซม.