กุศโลบายการสอนพุทธธรรมของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ = The Strategy in Buddha Dhamma Teaching of Archan Sujib Punyanupap /

ผู้แต่ง
พระนรวาง สุวุฑฺฒิโก (ตามาง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3 น222ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 103 หน้า ; 30 ซม.