ประสิทธิผลในการให้บริการแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร = The efficiency in services of administration office : A case study Khlongkhlung district, Kamphaengphet /

ผู้แต่ง
พระมหาสายยัณย์ ฐิตมโน (ธัญญผล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.67 ส655ป 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 163 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.