การดำเนินงานตามหลักอิทธบาท 4 ของเทศบาทตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามทัศนของประชาชน = An Operation in Accordance With Lddhipada Principle of Lamtasao Sub-District Municipality, Wang Noi District, Ayutthaya Province In People's Opinion /

ผู้แต่ง
พระวสันต์ อภิปุญฺโญ (ตรีกูล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.8 ว358ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 192 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.