ศึกษาวิเคราะห์วิมานวัตถุในพระสุตตันตปิฎก = An Analytical Study of Vimavatthu in Suttantapitaka /

ผู้แต่ง
พระครูสุธีร์ธรรมสาธก (สุ่ม ถาวโร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส786ศ 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 89 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.