การศึกษาเชิงวิเคราะห์เพลงพื้นบ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี : กรณีศึกษาเพลงอีแซว = Analytical study in the local song of the Supanburi province : A case study of Eseaw song /

ผู้แต่ง
พระมหาสมชาย สุเมโธ (จันทร์บุญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 394.3 ส239ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 281 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.