การศึกษาวิเคระห์นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับอบายมุขช่วง พ.ศ. 2544-2547 = An analytical study of Thailand's policies on the causes ruin in 2544-2547 /

ผู้แต่ง
พระรวย อาภากโร (จิมมอญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1