การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่องสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An analytical study of right view in Theranada Buddhism

ผู้แต่ง
พระมหาสุทิน ถาวโร (ชูช่วย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส779ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 104 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.